Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CLICK2CALLME

10 listopada 2017 roku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Poniższy Regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy dostawcą usługi Click2CallMe (zwanej dalej „Usługą”) spółką ProIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-647 Warszawa, ul. Tagore 1/74), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000465921, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 5213650411, REGON 146726005, a będącym osobą fizyczną, prawną bądź inną jednostką organizacyjną Klientem użytkującym Usługę, posiadającym zdolność do czynności prawnych (zwanym dalej Usługobiorcą, Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem).
  2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.
  3. W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie usługi Click2CallMe drogą elektroniczną.
  4. Usługa Click2CallMe świadczona jest w czterech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem http://click2callme.pl/o-usludze/cennik/, z tym, że Usługa Click2CallMe w wariancie ENTERPRISE świadczona jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami między Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach pisemnej umowy, a niniejszy Regulamin nie stosuje się do niej.
 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE
  1. Usługa – Realizacja komunikacji pomiędzy Użytkownikami witryny internetowej Użytkownika a Użytkownikiem, korzystanie z aplikacji przez Konsultantów.
  2. Użytkownik – Firma (właściciel, pracownicy) korzystająca z Usługi.
  3. Konsultant – przedstawiciel Użytkownika aktywnie korzystający z Usługi.
  4. Witryna Użytkownika – Strona internetowa należąca do Użytkownika, na której realizowana jest Usługa.
  5. Okres próbny – czas, w którym Użytkownik może bezpłatnie korzystać z Usługi bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie.
 1. PRZEDMIOT UMOWY
  1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Click2CallMe.
  2. Usługa Click2CallMe jest usługą płatną, występującą w wariantach STARTER, PRO, PREMIUM oraz ENTERPRISE.
  3. Osadzenie skryptu kodu przycisku Click2CallMe na Witrynie Użytkownika leży po stronie Użytkownika.
  4. Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi następujących funkcji:
   • Wygenerowanego indywidualnie skryptu, który użyty w kodzie strony WWW Użytkownika, skutkuje dodaniem widżetu, służącego do inicjowania głosowego połączenia internetowego pomiędzy Odwiedzającym Witrynę a Konsultantem.
   • Możliwości personalizacji widżetu.
   • Panelu administratora, umożliwiającego odbieranie połączeń internetowych oraz zarządzanie Usługą, czyli między innymi dostęp do następujących funkcji:
  5. Zarządzanie kontami Konsultantów,
  6. Dostęp do historii połączeń,
  7. Przeglądanie statystyk Usługi,
  8. Otrzymywania cyklicznych raportów za pomocą poczty e-mail,
  9. Otrzymywania powiadomień za pomocą poczty e-mail.
  10. Zakres wskazanych wyżej poszczególnych funkcji zależy od wybranego przez Użytkownika wariantu Usługi Click2CallMe, zgodnie z opisanym na https://click2callme/o-usludze/cennik/. Użytkownik jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone.
  11. Użytkownik może dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście pomiędzy wariantami nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty.
  12. Użytkownik nie może korzystać z usługi w sposób inny niż wynika to z opisu usługi zamieszczonej na stronie WWW click2callme.pl.
  13. Usługodawca oświadcza, że świadczy Usługę za pomocą aplikacji Click2CallMe, która to znajduje się w chmurach Heroku, Amazon oraz OVH i jest zabezpieczona zgodnie ze standardami telekomunikacyjnymi. Zarówno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane są zabezpieczone 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi skorzystanie z Usługi za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie na chwilę zawarcia niniejszej Umowy gwarantuje poprawne działanie Usługi w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla Firefox.
  2. Usługodawca informuje, iż dla poprawnego działania Usługi konieczne jest minimum:
   • posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego aktywnego konta e-mail;
   • włączenie głośnika i mikrofonu w komputerze bądź dołączenie zestawu słuchawkowo-mikrofonowego;
   • zalogowanie się przy użyciu przeglądarki internetowej do Panelu Użytkownika a następnie zmiana statusu konsultanta na „Dostępny” oraz odbieranie przychodzących połączeń;
   • zezwolenie przeglądarce internetowej na dostęp do mikrofonu.
  3. Konieczne jest także włączenie w przeglądarce obsługi plików „cookies” oraz włączenie obsługi JavaScript.
 1. KORZYSTANIE Z USŁUGI
  1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz rejestracją on-line Usługodawca rozpoczyna świadczenie na rzecz Użytkownika Usługi, a co za tym idzie, tworzy dla niego w systemie spersonalizowane Konto, do którego Użytkownikowi definiuje login oraz hasło.
  2. Od chwili aktywacji Konta Klient może korzystać z Usługi, jednocześnie zobowiązuje się on do:
   • korzystania z Usługi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami wynikającymi z postanowień Polityki Prywatności oraz Regulaminu;
   • aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla należytego wykonywania Usługi, w chwili ich zmiany, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;
   • przestrzegania przepisów prawnych w szczególności dotyczących świadczenia usług droga elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych;
   • do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie Klienta na jego Konto.
  3. Ponadto Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
   • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
   • wyraża zgodę na otrzymywanie wystawianych przez Usługodawcę faktur VAT droga elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji;
   • podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ProIDS Sp. z o.o. w celach administracyjnych, statystycznych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.;
   • wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości od Usługodawcy na podane podczas rejestracji adresy e-mail oraz numer telefonu dotyczących wszelkich utrudnień, zmian czy przerw technicznych w korzystaniu z Usługi;
   • wyraża zgodę, aby Usługodawca prezentował jego nazwę, firmę bądź logo w materiałach marketingowych, a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study), oraz oświadcza, że Usługę wykorzystuje bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 1. ZAMÓWIENIE USŁUGI
  1. Użytkownik ma prawo do jednokrotnego próbnego okresu bezpłatnego korzystania z usługi. Długość tego okresu może się zmieniać w zależności od aktualnych promocji i jest określona w Preferencjach konta każdego Użytkownika.
  2. Przed końcem okresu próbnego Użytkownik, aby móc dalej korzystać z Usługi, musi wybrać rodzaj i okres abonamentu oraz opłacić wybrany abonament. Brak wykonania tego oznacza zakończenie Umowy wraz z końcem okresu próbnego.
  3. Rejestracja Użytkownika oraz korzystanie z Usługi w czasie okresu próbnego nie powodują żadnych skutków finansowych. Płatności dokonuje się po wyborze i zamówieniu abonamentu usługi. Zamówienia nieopłacone zostają anulowane.
  4. Zamówienie okresu próbnego NIE zobowiązuje w żaden sposób do kontynuowania płatnej wersji usługi.
  5. Parametry usługi zależą od wybranego abonamentu i są opisane w ofercie dostępnej na stronie www.
 1. OPŁATY
  1. Usługa zamawiana jest na okres abonamentowy. Okresy abonamentowe wynoszą jeden miesiąc lub jeden rok.
  2. Opłata za okres abonamentowy wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia. Po okresie próbnym Usługa jest świadczona dopiero po dokonaniu opłaty przez Użytkownika.
  3. Wysokość opłat za abonament za wybrany okres rozliczeniowy i wariant usługi podana jest w Cenniku na stronie www.click2callme.pl, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.
  5. Opłaty mogą być dokonywane w formie przelewu na konto ProIDS sp. z o.o. lub za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi).
  6. W przypadku korzystania z płatności poprzez system bezpiecznych płatności (e-przelewy oraz płatności kartami kredytowymi) ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od ich otrzymania.
  7. Rezygnacja z korzystania z Usługi w czasie trwania abonamentu nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części opłaty, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  8. Przed końcem opłaconego okresu abonamentowego Użytkownik, aby móc dalej korzystać z Usługi, musi wybrać rodzaj i okres abonamentu oraz opłacić wybrany abonament. Brak wykonania powyższych czynności oznacza zakończenie świadczenia usług wraz z końcem okresu abonamentowego.
  9. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.
 1. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI
  1. Rażące naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu bądź Polityki Prywatności, a także nie przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów w użytkowaniu Usługi jest niedozwolone i może prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.
  2. Klient korzystając Usług nie może także naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej bądź dóbr osobistych. Może to prowadzić do wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta Klienta. Chodzi zarówno o zawinione naruszenia, jak i wynikające z niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.
  3. Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania całości lub części Usługi wedle własnego uznania. Jeżeli naruszenia były znaczące lub powtarzają się, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konta Klienta.
 1. TREŚCI
  1. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, pliki audio oraz inne materiały, wszelkie bazy danych bądź informacje zebrane w systemach CRM, które są tworzone, przechowywane lub przesyłane przy pomocy Usługi (Treści) spoczywają na Kliencie. Odpowiedzialność ta dotyczy także Treści stanowiących linki do stron internetowych oraz zasobów czy innych usług, którymi Klient się posługuje.
  2. Usługodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw względem Treści i przyjmuje, iż prawa dotyczące Treści przysługują wyłącznie Klientowi.
  3. W chwili, gdy Klient prześle lub udostępni w jakikolwiek inny sposób Treści należące do osób trzecich, obowiązany jest, bez względu na obowiązki wynikające z Regulaminu wypełnić warunki świadczenia usługi, warunki licencyjne lub regulaminy określone przez te podmioty.
  4. Usługodawca umożliwia eksportowanie Treści z własnych serwerów na nośniki danych Klienta (np. zapis na dysku twardym). W związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za ochronę poufności i integralności Treści dotyczy tylko i wyłącznie Treści znajdujących się na serwerach Usługodawcy i tylko w czasie, gdy tam się znajdowały.
 1. OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE
  1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące działania Usługi mailowo oraz telefonicznie lub przy pomocy Click2CallMe, w dni robocze w godzinach 9-17.
  2. Użytkownik, chcący złożyć reklamację Usługi, powinien podać w zgłoszeniu co najmniej nazwę swojego konta (e-mail użyty do założenia konta) oraz dokładny opis wady utrudniającej lub uniemożliwiającej korzystanie z Usługi.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej złożenia. Z tym, że w razie niedokładnego opisu wady, Usługodawca może żądać doprecyzowania reklamacji, a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.
  4. Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
  5. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca nie może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowę o świadczenie Usługi Click2CallMe zawarto na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi (umowne prawo odstąpienia od Umowy), nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.
  3. Po złożeniu rezygnacji korzystania z Usługi Użytkownik wciąż może zachować konto i wszystkie swoje Treści w systemie Click2CallMe. Użytkownik ma możliwość zlikwidowania konta w każdej chwili po zakończeniu korzystania z Usługi w menu Preferencje w Panelu Użytkownika.
  4. Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Użytkownikowi część opłaty.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Użytkownikowi w przyszłości, w przypadku, gdy Użytkownik rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.
  6. Zakończenie Umowy nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Użytkownika z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez z Usługi do momentu wygaśnięcia niniejszej Umowy.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE
  1. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Usługi wymaga podania danych takich jak: adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, dane firmy wraz z numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.
  2. ProIDS sp. z o.o. zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
  3. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest ProIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  4. Jakiekolwiek dane przekazywane do ProIDS sp. z o.o. wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia i świadczenia usługi, do analizy statystycznej klientów ProIDS oraz jak określono powyżej w rozdziale „Korzystanie z Usługi” niniejszego Regulaminu. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.
  5. ProIDS zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
  6. Użytkownik sam decyduje o treściach wprowadzanych do systemu dotyczących korzystania usługi (dane konsultantów Użytkownika).
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Usługodawca jest posiadaczem wszelkich praw na dobrach niematerialnych związanych ze świadczeniem Usługi Click2CallMe oraz pojawiających się na stronie www click2callme.pl (w szczególności utworów prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisków, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video).
  2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, całości bądź jakichkolwiek części żadnych praw na dobrach niematerialnych utworów, znaków towarowych oraz oznaczeń należących do Click2CallMe, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Usługi, np. oznaczania widgetów tekstem „powered by Click2CallMe”.
 1. DOSTĘPNOŚĆ
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Usługi, zwłaszcza do jej aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać się na świadczeniu Usługi.
  2. Jeśli przerwy w dostępie do Usługi wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie sprzętowe, Usługodawca w miarę możliwości informuje o tym Klientów i dąży do jak najszybszego usunięcia awarii. Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Usługi. Usługodawca podejmie wszelkie starania, by informować Klienta o wszelkich przerwach technicznych trwających dłużej niż 24 godzin ze stosownym wyprzedzeniem. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, by zminimalizować wszelkie niedogodności odczuwane przez Klienta.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Użytkownik przyjmuje, że Usługodawca oferuje Usługę „w stanie takim, w jakim się znajdują” (tzw. as is), bez występowania gwarancji, zarówno dorozumianych, jak i wyraźnych.
  2. Wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych ponosi Użytkownik. Użytkownik odpowiada za wszelkie przesłane treści oraz prowadzone rozmowy w trakcie korzystania z Usługi.
  3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zwłaszcza utratę przez Użytkownika danych), które wywołane są przez:
   • sytuacje losowe, działanie siły wyższej;
   • ingerencję osób trzecich (w tym również Użytkownika), przede wszystkim w związku z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby trzecie, które uzyskały dane umożliwiające logowanie do Konta Użytkownika z woli Użytkownika lub w innych sytuacjach niezależnych od Usługodawcy;
   • wadliwe działanie innych systemów czy czynników zewnętrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku, gdy wady są niezależne od usługodawcy;
   • nieprzestrzeganie przyjętych przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
   • błędnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Użytkownika przedstawionymi podczas rejestracji.
  4. Działaniem siły wyższej określa się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidziane, będące Siłą Wyższą. Przykładem są w szczególności takie okoliczności, jak: wojna, klęski żywiołowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powstałe zakłócenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak również nadzwyczajne rządowe i administracyjne działania, a także działania podmiotów wpływających na świadczenie usług przez Usługodawca, a których działania są niezależne od Stron.
  5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szkód (pośrednich lub bezpośrednich), które wynikają z utraty plików oraz danych osobowych Użytkownika przechowywanych na serwerach Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie, niezależnie od niego szkody (zwłaszcza takie, jak: straty z tytułu zysku, przychodu, odsetek oraz pozostałych straconych korzyści) z wykluczeniem przypadków zawinionego bądź rażąco niedbałego działania lub zaniechania.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy, bez względu na liczbę i podstawę roszczeń Użytkownika lub osób trzecich, ogranicza się do łącznej kwoty wpłaconej przez Użytkownika w ramach zapłaty za Usługę w czasie jednego miesiąca, który bezpośrednio poprzedza datę, zgłoszenia roszczeń wobec Usługodawcy. Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z ponoszenia odpowiedzialność finansowej przekraczającej wyżej zakreślony limit.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.
  2. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Użytkownika oraz na stronie http://www.click2callme.pl.
  3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.
  4. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:
   • w przypadku Usługodawcy na wpisany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika,
   • w przypadku Użytkownika – na podany adres e-mail Działu Obsługi Klienta.
  5. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Użytkownika, a osoba, na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.
  6. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie zastosowanie odnajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
  7. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 10 listopada 2017 roku.

Kontynując korzystanie z tej strony zgadzasz się na użycie ciasteczek. więcej informacji

Opcje ciasteczek (pliki cookie) na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka", aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z przeglądania strony. Kontynuując korzystanie ze strony bez zmiany ustawień ciasteczek lub klikając w "Akceptuj" wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zbieramy anonimowe statystyki wyświetlania strony przy użyciu narzędzi Google Analytics.

Zamknij